Intrebari frecvente ale candidatilor

Pe site-ul ASE www.ase.ro, unde este postata Metodologia de admitere pe capitole si anexe. Admiterea la programele de masterat se face pe baza rezultatelor obtinute la testul grila/interviu de specialitate (in cazul programului Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica) si a mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta.

Evaluarea candidatilor pentru ocuparea locurilor finantate de la buget si cu taxa

Calculul punctajului si ierarhizarea candidatilor pentru ocuparea locurilor finantate de la buget si cu taxa:
 • punctajul maxim (P) este 100, obtinut pe baza rezultatelor de la testul-grila/interviul de specialitate (in cazul programului Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica) si a mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta (ML);
 • la proba scrisa/interviul de specialitate (in cazul programului Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica) (PS) punctajul maxim obtinut este 10;
 • punctajul general (P) se calculeaza astfel = (ML x 7) + (PS x 3);
 • transformarea punctajului general in medie (M) se face pe baza relatiei: M=P/10.
Media va fi trunchiata la doua zecimale. Punctajul general minimum necesar pentru a fi declarat admis este 60 (echivalentul notei 6,00).

Exemple de subiecte, dintre cele de la examenele din anii anteriori se afla la: http://mefc.ase.ro/subiecte.

Pentru programele cu predare in limbi straine, se sustine o proba de competenta lingvistica tip interviu notata cu calificativul admis / respins, pentru locurile de la buget, dar si de la taxa.

Candidatii care opteaza pentru programele de studii cu predare in limba romana si care nu au depus, la dosarul de inscriere, acte de studii eliberate de institutii de invatamant din Romania sau din strainatate cu predare in limba romana, vor sustine un interviu de competenta lingvistica la limba romana, eliminatoriu, notat cu admis/respins. Exceptie fac cei ale caror competente lingvistice de comunicare in limba romana sunt atestate de probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orala si/sau scrisa) sau de un certificat de competenta pentru limba romana eliberat de institutii abilitate de catre Ministerul Educatiei Nationale.
Bibliografia pentru examenul scris tip grila se gaseste in Anexa 4 din metodologie: http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2018/20180509/HS%20nr.%2069%20din%2009.05.%202018_Modif.Metod._adm._master.pdf
Codurile tematicii se gasesc in Anexa 4 din metodologia de admitere.
Taxa de inscriere este 250 lei pentru candidatii proveniti din Romania si din alte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene. Pentru candidatii proveniti din alte state, in afara celor mentionate mai sus, taxa de inscriere este 400 . In aceasta taxa sunt incluse toate optiunile aferente unui domeniu (facultate). Taxa de inscriere se achita numai la casieriile ASE.
Taxa de scolarizare este de 5.000 de lei/an pentru studentii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana. Taxa de studii se achita numai la casieriile ASE, in doua transe egale, jumatate pentru confirmarea locului, in perioada admiterii si jumatate dupa prima sesiune, in februarie martie, conform graficului activitatilor universitare (studentii de la taxa).
Se restituie integral taxele de scolarizare achitate de candidatii declarati ulterior respinsi, pana la semnarea contractului de studii.
Taxele se restituie in cateva zile, dupa depunerea unei cereri la registratura ASE impreuna cu chitanta in original si fisa de inscriere.
Pot trece pe locurile finantate de la bugetul de stat dupa primul an universitar, pe baza rezultatelor universitare obtinute. Daca intru pe locurile finantate de la bugetul de stat (la buget) nu achit taxa de scolarizare, doar taxa de inscriere de la depunerea dosarului. Proba de competenta lingvistica nu se echivaleaza, se sustine obligatoriu. Se sustine examen de competenta lingvistica pentru ocuparea unui loc la taxa la programele de masterat cu predare intr-o limba straina. Bibliografia pentru proba de competenta lingvistica se gaseste in Anexa 8 din metodologie: http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2018/20180509/HS%20nr.%2069%20din%2009.05.%202018_Modif.Metod._adm._master.pdf Ma pot inscrie la mai multe programe de masterat cu predare intr-o singura limba straina (un singur domeniu/facultate) si sustin o singura proba de competenta lingvistica (engleza / franceza / germana). Nu pot sustine mai multe probe de competenta lingvistica. Ma pot mentine in concurs pentru programele de masterat care se desfasoara in limba romana daca am asemenea programe printre optiunile trecute pe fisa de inscriere. Da, pot sa trec pe fisa de inscriere atat optiuni pentru locuri la buget, cat si la taxa, pentru programele aferente unui domeniu (candidatii care au optat pentru buget, concureaza implicit si pe locurile cu taxa, pentru programele specificate in fisa de inscriere). Nu ma pot inscrie la programe de masterat din mai multe domenii, si daca din greseala m-am inscris, va fi luata in calcul prima optiune aparuta in sistemul informatic (primul domeniu la care m-am inscris). MBA Romano-Francez INDE (forma de invatamant cu frecventa redusa) - Bucharest Business School (Scoala de Afaceri). Toate programele de masterat dureaza 2 ani. In cazul in care exista mai multi candidati cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc repartizat pe locurile finantate de la buget sau cu taxa, acestia sunt departajati aplicandu-se urmatoarele criterii:
 • punctajul obtinut la proba scrisa;
 • media anilor de studii universitare de licenta.
Daca aceste criterii nu sunt suficiente, comisia de admitere a facultatii poate organiza interviu de selectie.
Un candidat va fi admis la un singur program si la o singura forma de finantare, indiferent de numarul optiunilor sale. Te poti angaja in companii multinationale, banci si institutii financiare, institutii guvernamentale si non-guvernamentale, entitati de consultanta, audit si evaluare financiara, institutii de invatamant preuniversitar si universitar, cercetare, companii de IT, publicitate, vanzari, oficii de protectia consumatorului etc.

Media este cea mai importanta, ierarhizarea candidatilor se realizeaza electronic in functie de medie si de ordinea optiunilor inscrise pe fisa.

Actele necesare pentru dosarul de inscriere sunt precizate in capitolul II art. 21 din metodologia de admitere postata pe: http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2018/20180509/HS%20nr.%2069%20din%2009.05.%202018_Modif.Metod._adm._master.pdf.
Inscrierea la concursul de admitere se face pe baza cartii de identitate/pasaportului, la Comisia de admitere a facultatii cu respectarea urmatoarelor conditii:

Art.21 alin.1.
(1) Candidatii care au absolvit programele de licenta la Academia de Studii Economice din Bucuresti, promotia 2018, se inscriu pe baza informatiilor din Baza de date a ASE si vor prezenta un dosar plic (pe care vor inscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail si numarul de telefon), care va contine:
 1. copia legalizata sau certificata conform cu originalul , a certificatului de nastere;

 2. copia cartii de identitate;

 3. declaratie pe propria raspundere, completata in momentul inscrierii in sistemul informatic, prin care candidatul se angajeaza ca nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, ca nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora, si ca nu a fost exmatriculat din ASE;

 4. doua fotografii ¾;

 5. adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru profilul la care candideaza in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul;

 6. copia legalizata sau certificata conform cu originalul , a certificatului de casatorie (daca este cazul);

 7. bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere;

 8. alte documente, pentru programele de masterat cu conditii speciale de admitere.
  Actele de studii si/sau de stare civila(certificat de nastere/casatorie) redactate in alta limba vor fi insotite de traduceri in limba romana, legalizate.

Art.21 alin.2.
(2) Candidatii, altii decat cei de la art. 21. pct. 1), vor prezenta cate un dosar plic, pe care vor inscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail si numarul de telefon, continand urmatoarele documente:
 1. diploma de licenta (sau echivalenta), in original, copie legalizata sau certificata conform cu originalul (pentru absolventii promotiei 2018, adeverinta de absolvire cu examen de licenta, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a mediei examenului de licenta si a celorlalte informatii prevazute de Regulamentul privind regimul actelor de studii in invatamantul superior, aprobat prin OMEN nr. 657/2014). Pentru absolventii programelor de studii urmate in strainatate, diploma de licenta/adeverinta de absolvire va fi insotita de atestatul de recunoastere emis de Ministerul Educatiei Nationale CNRED si dosarul de inscriere va fi vizat de Directia de Relatii Internationale ASE;

 2. foaia matricola sau suplimentul la diploma de la programul de licenta, in original, copie legalizata sau certificata conform cu originalul (cu exceptia absolventilor promotiei 2018);

 3. diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), in original, copie legalizata sau certificata conform cu originalul;

 4. adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru profilul la care candideaza in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul;

 5. copia legalizata sau certificata conform cu originalul, a certificatului de nastere;

 6. copia legalizata sau certificata conform cu originalul, a certificatului de casatorie (daca este cazul);

 7. copia cartii de identitate;

 8. declaratie pe propria raspundere, completata in momentul inscrierii in sistemul informatic, prin care candidatul declara ca nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, ca nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora si ca nu a fost exmatriculat din ASE;

 9. doua fotografii ¾;

 10. bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere;

 11. alte documente, pentru programele de masterat cu conditii speciale de admitere.
  Actele de studii si/sau de stare civila (certificat de nastere/casatorie) redactate in alta limba vor fi insotite de traduceri in limba romana, legalizate.
  Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.

(3) In vederea obtinerii certificarii conform cu originalul, candidatii trebuie sa prezinte documentele in original.
Adeverinta medicala este eliberata de medicul de familie sau de catre o alta unitate specializata si contine specificarea apt pentru inscrierea la facultate. O singura adeverinta medicala este suficienta pentru dosarul de inscriere la ASE. Chiar daca ma inscriu la mai multe programe de masterat din cadrul ASE, un singur dosar si un singur set de acte este suficient pentru inscriere. Dosarul se depune intre 06 - 08 septembrie, 10 - 11 septembrie, orele 9.00-14.00. Da, este obligatoriu sa ma inscriu personal. In situatii exceptionale ma poate inscrie altcineva (imi poate depune altcineva dosarul) numai cu procura notariala, in care sa se specifice numele complet al mandatarului, optiunile si ordinea lor, iar persoana mandatata sa aiba cartea de identitate proprie in original asupra sa, in afara de toate documentele din dosarul de inscriere. In data de 12 septembrie - competenta lingvistica, 13 septembrie - proba de specialitate, Seria I si Seria II. Dupa afisarea primelor liste - 14 septembrie - candidatii repartizati pe locuri finantate de la buget si taxa, precum si cei care vor sa se mentina in concurs (aflati pe listele de asteptare) vor depune diploma de bacalaureat si diploma de lidenta (sau adeverinta de absolvire a examenului de licenta pentru absolventii din 2018) in original la comisia la care s-au inscris, daca vor sa confirme un loc la buget. Daca doresc sa confirme un loc la taxa vor achita jumatate din taxa de scolarizare la casieriile ASE. In perioada 17-18 septembrie 2018, intre orele 9.00-16.00. Acceseaza: http://planinvatamant.ase.ro/ Studentii au acces la burse de mai multe tipuri, in functie de performantele obtinute:
 • burse de performanta intre 1000 si 1400 lei/luna
 • burse de merit 700 lei/luna
 • burse sociale 580 lei/luna
 • ajutor social ocazional 580 lei/semestru
Posibilitatile de cazare in caminele universitatii. 30% dintre studentii la ASE locuiesc in camin. Numarul aproximativ de locuri in camine: 5000. Caminele au paza asigurata, locuri de parcare iar numarul studentilor care ocupa o camera este intre 2 si 5. Pe 19 septembrie 2018.

Tel: 021 319.19.00; 021 319.19.01, int. 561

E-mail: cetateni romani: admitere@ase.ro; cetateni straini: international@ase.ro

Facebook ASE

Sala 0328, etaj 3, Cladirea Ion N. Angelescu, str. Caderea Bastiliei, nr.2-10, luni-joi: 8.30 - 15.30, vineri: 8.30 - 13.00

Centrul de Consiliere si orientare in cariera

Str. Mihail Moxa nr. 5-7, sector 1, Bucuresti, Salile 3003, 3004
Tel.: 021,319,19,00 int. 561
E-mail: consiliere@ase.ro
Website: http://consiliere.ase.ro/

Copyright © 2018 - Academia de Studii Economice din Bucuresti. Toate drepturile rezervate