Academia de Studii Economice din Bucuresti

Admitere 2018 - Licenta

Intrebari frecvente ale candidatilor

1. Pe ce locuri candidez ?
2. Care e modalitatea de admitere ?

Admiterea la licenta cu frecventa se face prin concurs bazat pe :

 • un eseu motivational (evaluat cu calificativul admis/respins), redactat in :
  • limba romana pentru programele cu predare in limba romana;
  • o limba straina (engleza, franceza sau germana) pentru programele cu predare in limba straina;
  • limba romana si o limba straina, daca va inscrieti si la programe cu predare in limba romana si la programe cu predare in limba straina;
  • limba romana si limba franceza pentru programul de studii Limbi moderne aplicate
 • o proba scrisa de competenta lingvistica (notata cu calificativul admis/respins) pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina, inclusiv pentru programul Limbi moderne aplicate;
 • media generala de admitere (calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat cu 70% si media anilor de studii cu 30%)
3. Ce este eseul motivational ?

Eseul motivational este o descriere a principalelor realizari, interese, valori, motivatii ale candidatilor.

Eseul are urmatoarea structura:

 1. Date de identificare a candidatului: (nume, initiala/initialele tatalui, prenume - din certificatul de nastere)
 2. De unde v-ati informat despre oferta educationala a ASE?
 3. Care sunt motivele alegerii programului de studii (prima optiune) si argumentele pentru care ati ales sa studiati la ASE? (motive personale, preferinte legate de o anumita cariera, argumente pentru obtinerea unei anumite calificari etc.)
 4. Care sunt asteptarile dumneavoastra privind viata de student in ASE? (in ceea ce priveste procesul educational, precum si eventuala angajare pe durata studiilor)
 5. Dupa finalizarea programului de studii universitare de licenta, va ganditi sa continuati studiile universitare de masterat in ASE?
 6. Ati avut realizari deosebite pe parcursul liceului (participari la olimpiade, concursuri, actiuni de voluntariat, stagii, vizite etc.) care va recomanda pentru a fi student la programele oferite de ASE?
 7. Cum doriti sa va implicati in activitatile extracurriculare organizate de cadre didactice sau studenti (participare la sesiuni de comunicari stiintifice studentesti, concursuri, actiuni de voluntariat, schimburi de experienta, participarea la organizarea de activitati culturale, sportive etc.)?
 8. Mentionati, daca doriti, alte elemente care considerati ca va recomanda.

Data ................................................................. Semnatura candidatului

Nota: Eseul va fi redactat la un rand, cu caractere Times New Roman, 12 si va contine intre 300 si 500 de cuvinte. Acesta va fi depus in original in dosarul de inscriere. Semnatura candidatului semnifica si asumarea de raspundere privind originalitatea acestuia.

4. Cine da testul de competenta lingvistica si cate teste poate da un candidat?

Sustin testul de competenta lingvistica candidatii inscrisi la programele cu predare in limbi straine si la programul de studii Limbi moderne aplicate.

Te poti inscrie la mai multe programe cu predare intr-o singura limba straina si sustii o singura proba de competenta lingvistica. Candidatii la LMA sustin o proba de competenta lingvistica la limba engleza.Nu poti sustine mai multe probe de competenta lingvistica.

Daca ai un certificat de competenta lingvistica (CAMBRIDGE, TOEFL, DaF, DELE etc.) nu ti se echivaleaza proba scrisa eliminatorie de competenta lingvistica pentru programele de studii cu predare intr-o limba straina, aceasta se sustine obligatoriu.

5. Ce se intampla daca nu promovez testul de competenta lingvistica?

Daca sunt respins la proba de competenta lingvistica nu mai pot candida pentru programele cu predare in limbi straine, insa ma mentin in concurs pentru celelalte programe cu predare in limba romana pentru care am optat la depunerea dosarului, notate in fisa de inscriere.

6. Cand ma inscriu?

Pentru invatamant cu frecventa inscrierile au loc in perioada 06 - 08 septembrie, 10 - 11 septembrie intre orele 9.00 - 14.00

Pentru invatamant la distanta (ID) si cu frecventa redusa (IFR) inscrierile au loc in perioada 10 - 15 septembrie intre orele 9.00 - 14.00

La inscriere candidatii completeaza o fisa cu toate optiunile dorite (programe si forme de finantare) si pe baza acestora intra in concurs. Candidatii citesc cu atentie fisa de inscriere pe care apoi o semneaza.

Dupa incheierea perioadei de inscriere, optiunile si ordinea lor nu mai pot fi modificate.

7. ASE ofera cazare la camin in perioada admiterii?

ASE ofera candidatilor cazare in perioada admiterii !

8. Ce acte contine dosarul de inscriere?
 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) absolventii care au promovat examenul de bacalaureat in iulie 2018 vor prezenta adeverinta eliberata de liceu , care atesta promovarea examenului national de bacalaureat, in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul , conform modelului elaborat de minister. Pentru absolventii de programe de studii din strainatate, diploma de bacalaureat /adeverinta de absolvire va fi insotita de atestatul/adeverinta de echivalare emis/emisa de Ministerul Educatiei Nationale - CNRED si dosarul de inscriere va fi vizat de Directia de Relatii Internationale din cadrul ASE;
 • foaia matricola (sau echivalenta acesteia, din care rezulta mediile anilor de studii) in original, copii legalizate sau copii certificate conform cu originalul ;
 • eseul motivational/eseurile motivationale , privind alegerea ASE si a programului de studii (prima optiune), pentru fiecare limba de predare a programelor din fisa de inscriere (Anexa 9 din Metodologia de admitere). Eseul/eseurile se dateaza si se semneaza de catre candidat;
 • adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de catre medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru inscrierea la facultate - in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul . O singura adeverinta medicala este suficienta pentru dosarul de inscriere la ASE, chiar daca ma inscriu la mai multe facultati/programe.
 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul, a certificatului de nastere ;
 • copia cartii de identitate ;
 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul, a certificatului de casatorie (daca este cazul);
 • declaratie pe propria raspundere prin care candidatul declara ca nu a fost exmatriculat din ASE si se angajeaza ca: nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, si ca nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora. Declaratia se completeaza in aplicatia informatica de inscriere si se semneaza de catre candidat.
 • doua fotografii ¾ ;
 • bonul valoric / bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere, achitata la casieriile ASE.

Actele de studii si/sau de stare civila (certificat de nastere/casatorie) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traduceri in limba romana, legalizate.

In vederea obtinerii certificarii conform cu originalul , pentru copiile documentelor, candidatii trebuie sa prezinte documentele in original .

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.

9. Cate dosare depun?

Chiar daca ma inscriu la mai multe facultati/programe din cadrul ASE depun un singur dosar si un singur set de acte la comisia de inscriere de la facultatea la care am prima optiune. Achit taxa de inscriere in functie de numarul de optiuni.

10. Poate altcineva sa-mi depuna dosarul de inscriere?

Prezenta fizica a candidatului este obligatorie la inscriere. In situatii exceptionale, poate sa depuna altcineva dosarul numai cu procura notariala in original semnata de candidat, in care se precizeaza clar optiunile si ordinea lor. Persoana desemnata prin procura se legitimeaza cu BI (propriu) in original.

Pentru lista optiunilor click aici: Codificare optiuni

11. Care sunt taxele de inscriere si de scolarizare?

I. Taxa de inscriere:

 • La invatamantul de licenta cu frecventa taxa de înscriere este de 100 lei . In aceasta taxa sunt incluse primele doua optiuni. Candidatii care vor sa isi exprime mai mult de doua optiuni vor plati, in plus, cate 40 lei pentru fiecare optiune exprimata. Optiunea este programul/specializarea si forma de finantare (de exemplu acelasi program la buget + taxa reprezinta doua optiuni).
 • La invatamantul la distanta si cu frecventa redusa taxa de inscriere este unica, de 125 lei , indiferent de numarul optiunilor solicitate de catre candidat. La invatamantul la distanta si cu frecventa redusa sunt numai locuri cu taxa.
 • Taxa de inscriere se achita numai in numerar la casieriile ASE .
 • Candidatii isi vor trece toate optiunile in fisa de inscriere, pe baza careia intra in concurs. Dupa incheierea perioadei de inscriere, optiunile si ordinea lor nu mai pot fi modificate.

II. Taxa de scolarizare:

 • Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2018 - 2019 , la programele de studii universitare de licenta organizate la forma de invatamant cu frecventa , este de 4.000 lei/an pentru studentii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana.
 • Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2018 - 2019, la programele de studii universitare de licenta organizate la forma de invatamant cu frecventa redusa s i la distanta , este de 3.500 lei/an pentru studentii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana.
 • Taxa de studii se achita in doua transe egale, jumatate pentru confirmarea locului, in perioada admiterii si jumatate dupa prima sesiune, in februarie - martie, conform graficului activitatilor universitare.
12. Unde achit taxele de inscriere si de scolarizare?

Taxele se achita in numerar doar la casieriile ASE.

13. Se acorda scutiri de taxe de inscriere?

Sunt scutiti de plata taxei de înscriere, o singura data pe an, numai pentru primele doua optiuni si pentru o singura forma de invatamant, urmatorii candidati:

 • orfanii de ambii parinti;
 • tinerii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate;
 • angajatii pe perioada nedeterminata in ASE sau copiii acestora;
 • copiii pensionarilor fosti angajati ai ASE ;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar pensionat din sistemul de invatamant ;
 • copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant.

Pentru a beneficia de scutirea de taxa candidatii vor prezenta documente in original, din care sa rezulte ca apartin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.

14. Cum se realizeaza ierarhizarea candidatilor?

Candidatii care au obtinut calificativul admis la eseu si, dupa caz, la proba de competenta lingvistica, sunt ierarhizati conform mediei generale de admitere si in ordinea optiunilor precizate in fisa de inscriere.

In cazul in care exista mai multi candidati cu punctaj egal cu cel al ultimului loc repartizat la buget sau la taxa, acestia sunt departajati aplicandu-se, in ordine, urmatoarele criterii:

 • media anilor de studii din liceu;
 • nota obtinuta la proba scrisa la limba si literatura romana/materna de la examenul de bacalaureat .
15. Daca intru pe locurile la buget achit taxa?

Daca intru pe locurile finantate de la bugetul de stat nu achit taxa de scolarizare, doar taxa de inscriere, in ziua in care depun dosarul.

16. Daca intru la taxa pot trece la buget?

Statutul de student finantat de la buget sau cu taxa se actualizeaza dupa primul semestru al anului I si apoi anual, in functie de performantele universitare.

17. Ce studiez in timpul facultatii?

Facultatile ASE ofera 24 de programe universitare de licenta (cu predare in limbile romana, engleza, franceza sau germana) in domeniile Stiinte economice, Stiinte administrative, Sociologie si Limbi moderne aplicate.

Informatii detaliate despre continutul programei universitare gasesc in planurile de invatamant pe: http://planinvatamant.ase.ro/

18. Ce burse ofera ASE?

Studentii au acces la burse de mai multe tipuri, in functie de performantele obtinute.

 • burse de performanta - intre 1000 si 1400 lei/luna
 • burse de merit - 700 lei/luna
 • burse sociale - 580 lei/luna
 • ajutor social ocazional - 580 lei/semestru

Tot ce nu gasesti in Metodologia de admitere sau in sectiunea Intrebari frecvente iti raspundem pe admitere@ase.ro, la telefon 021 319 19 00 int. 360, 306 ori la Serviciul Marketing si Comunicare, str. Caderea Bastiliei, sala 0217, et. II, cu programul L-J 8.00-16.00 si V 8.00-13.00.