METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT,
ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Prezenta metodologie a fost publicata in data de 30 Iunie 2016

Organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat in Academia de Studii Economice din Bucuresti au la baza urmatoarele prevederi:

  • Legea nr.1/2011 a Educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotarare Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2016 2017;
  • OMENCS nr. 3107/27.01.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2016 - 2017;
  • OMECTS nr. 6000/15.10.2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din state terte UE, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • OMECTS nr. 4022/14.15.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor si a Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice;
  • OMEC nr. 4501/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inscrierea la studii a cetatenilor straini, a cetatenilor straini de origine etnica romana si a cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate la institutiile de invatamant superior particular acreditate din Romania;
  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001, cu modificarile ulterioare;
  • Adresa MENCS cu numarul 188 GP din 28.04.2016 privind repartizarea cifrei de scolarizare finantata de la bugetul de stat, pentru studii universitare de licenta in vederea admiterii la studii in anul universitar 2016-2017.

Academia de Studii Economice din Bucuresti (numita in continuare ASE) este universitate de cercetare avansata si educatie, conform OMECTS nr. 5262/2011, privind constatarea rezultatelor clasificarii universitatilor, careia Agentia Romana de Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) i-a conferit in anul 2013 calificativul Grad de incredere ridicat, ca urmare a evaluarii institutionale, si are in structura sa programe de studii universitare de masterat acreditate de ARACIS, avand dreptul sa organizeze concurs de admitere pentru ramurile Stiinte economice si Stiinte administrative.

Capitolul I - PREVEDERI GENERALE DE ORGANIZARE A ADMITERII
Capitolul II - DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Capitolul III - DREPTURI DE CONTESTARE
Capitolul IV - INMATRICULAREA IN ANUL I
Capitolul V - PREVEDERI REFERITOARE LA TAXA DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE SI LA TAXELE DE SCOLARIZARE
Capitolul VI - DISPOZITII FINALE
Anexa A - Graficul desfasurarii concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2016-2017
Anexa B - Cifra de scolarizare pentru anul universitar 2016-2017 la programele de studii universitare de masterat de cercetare
Anexa C - Cifra de scolarizare pentru anul universitar 2016-2017 la programele de studii universitare de masterat profesional
Anexa D - Tematica si bibliografia de concurs
Anexa E - Conditii speciale de organizare si desfasurare ale concursului de admitere pentru programele de masterat
Anexa F - Admiterea la Academia de Studii Economice din Bucuresti pentru programele de masterat a cetatenilor din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana
Anexa G - REGISTRATION of non-EU citizens Master students
Anexa H - BIBLIOGRAFIE pentru sustinerea interviului in limbi straine
Relatii: Serviciul Marketing si Comunicare, str. Caderea Bastiliei, nr. 2-10, sala 0217
Program: L-J: 8.00-16.00 si V: 8.00-13.00
Mail: admitere@ase.ro
Telefon: 021/319.19.00 int. 360; 306; 561
Copyright © 2016 - Academia de Studii Economice din Bucuresti. Toate drepturile rezervate