Programe postuniversitare

Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua vizeaza actualizarea/dezvoltarea/perfectionarea unei/unor competente ori unitati de competenta/competente din una sau mai multe calificari universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupationale, aferente unei ocupatii care poate fi practicata doar de un absolvent de studii universitare.
Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua se desfasoara pe baza unui Regulamentului propriu de organizare si desfasurare, aprobat de senatul universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.
La programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua au dreptul sa participe absolventii care au finalizat cu diploma cel putin studiile universitare de licenta sau echivalente.
Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua se finalizeaza cu un examen de certificare a competentelor profesionale asimilate de cursanti pe parcursul programului.
In conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua organizate in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti utilizeaza sistemul de credite de studiu transferabile iar absolventilor care promoveaza examenul de certificare a competentelor li se elibereaza de catre institutie un certificat de atestare a competentelor profesionale specifice programului. Certificatul de atestare a competentelor profesionale este insotit de un supliment descriptiv care contine situatia scolara, durata in ore a programului, numarul de credite transferabile acumulate, calificarea universitara/standardul ocupational care a stat la baza dezvoltarii programului si competenta/competentele sau unitatea de competenta/unitatile de competenta vizate de programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua. Certificatul de atestare a competentelor profesionale si suplimentul descriptiv se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si se gestioneaza potrivit reglementarilor referitoare la actele de studii.


Oferta educationala pe facultati:

Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina Programe Postuniversitare la adresa: https://mefc.ase.ro/programe-postuniversitare-de-formare-si-dezvoltare-profesionala-continua/