Intrebari frecvente ale candidatilor

Admiterea la licenta cu frecventa se face prin concurs bazat pe:
- un eseu motivational (evaluat cu calificativul admis/respins), redactat in:
 • limba romana pentru programele cu predare in limba romana;
 • o limba straina (engleza, franceza sau germana) pentru programele cu predare in limba straina;
 • limba romana si o limba straina, daca va inscrieti si la programe cu predare in limba romana si la programe cu predare in limba straina;
 • limba romana si limba franceza pentru programul de studii Limbi moderne aplicate.
- o proba scrisa de competenta lingvistica (notata cu calificativul admis/respins) pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina, inclusiv pentru programul Limbi moderne aplicate;
- media generala de admitere (calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat cu 70% si media anilor de studii cu 30%).
Candidatii care au obtinut calificativul admis la eseu si, dupa caz, la proba de competenta lingvistica, sunt ierarhizati conform mediei generale de admitere si in ordinea optiunilor precizate in fisa de inscriere.
Eseul motivational este o descriere a principalelor realizari, interese, valori, motivatii ale candidatilor si cuprinde ξntre 300 si 500 de cuvinte. Are urmatoarea structura:
 1. Date de identificare a candidatului: (nume, initiala/initialele tatalui, prenume – din certificatul de nastere).
 2. De unde v-ati informat despre oferta educationala a ASE?
 3. Care sunt motivele alegerii programului de studii (prima optiune) si argumentele pentru care ati ales sa studiati la ASE? (motive personale, preferinte legate de o anumita cariera, argumente pentru obtinerea unei anumite calificari etc.).
 4. Care sunt asteptarile dumneavoastra privind viata de student in ASE? (in ceea ce priveste procesul educational, precum si eventuala angajare pe durata studiilor).
 5. Dupa finalizarea programului de studii universitare de licenta, va ganditi sa continuati studiile universitare de masterat in ASE?
 6. Ati avut realizari deosebite pe parcursul liceului (participari la olimpiade, concursuri, actiuni de voluntariat, stagii, vizite etc.) care va recomanda pentru a fi student la programele oferite de ASE?
 7. Cum doriti sa va implicati in activitatile extracuriculare organizate de cadre didactice sau studenti (participare la sesiuni de comunicari stiintifice studentesti, concursuri, actiuni de voluntariat, schimburi de experienta, participarea la/organizarea de activitati culturale, sportive etc.)?
 8. Mentionati, daca doriti, alte elemente care considerati ca va recomanda.

 9. Data............................. Semnatura candidatului..................................
Nota: Eseul va fi redactat la un rand, cu caractere Times New Roman, 12 si va contine intre 300 si 500 de cuvinte. Acesta va fi depus in original in dosarul de inscriere. Semnatura candidatului semnifica si asumarea de raspundere privind originalitatea acestuia.
Pe site, http://ase.ro/admitere2018/licenta2018/index.asp, unde este postata Metodologia de admitere. Facultatea de Administratie si Management Public organizeaza in 2018 admitere pentru programul de licenta Resurse Umane, autorizat de catre ARACIS, aflat in domeniul Sociologie, program care este in al patrulea an de functionare.
Facultatea Relatii Economice Internationale organizeaza in 2018 admitere pentru programul de licenta Limbi Moderne Aplicate (in limba engleza-franceza), in care se studiaza intensiv engleza si franceza, autorizat de catre ARACIS, program care este in al cincilea an de functionare.
Sunt scutiti de plata taxei de inscriere, o singura data pe an, numai pentru primele doua optiuni si pentru o singura forma de invatamant, urmatorii candidati:
 • orfanii de ambii parinti;
 • tinerii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate;
 • angajatii pe perioada nedeterminata in ASE sau copiii acestora;
 • copiii pensionarilor fosti angajati ai ASE;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar pensionat din sistemul de invatamant;
 • copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant.
Pentru a beneficia de scutirea de taxa candidatii vor prezenta documente in original, din care sa rezulte ca apartin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.
Pot trece pe locurile finantate de la bugetul de stat dupa primul semestru al anului universitar, pe baza rezultatelor obtinute in prima sesiune si dupa fiecare an de studii in functie de performantele universitare. Daca intru pe locurile finantate de la bugetul de stat (la buget) nu achit taxa de scolarizare, doar taxa de inscriere de la depunerea dosarului. Dupa depunerea dosarului nu mai achit taxa de scolarizare daca sunt admis pe un loc de la buget si nu doresc sa recandidez pentru un loc la taxa. Taxele se achita in numerar doar la casieriile ASE. Dupa afisarea primelor liste - pe 19 iulie 2018 - candidatii repartizati, precum si cei care vor sa se mentina in concurs (aflati pe listele de asteptare) vor depune diploma de bacalaureat in original la comisia de inscriere in perioada: 20 si 23-24 iulie 2018, daca vor sa confirme sau sa se mentina in concurs pentru un loc la buget.
Candidatii care au deja depusa diploma de bacalaureat in original la comisia de inscriere au locul confirmat automat.
Daca vor sa confirme un loc la taxa, candidatii vor depune jumatate din taxa anuala in perioada de confirmare a locurilor, in numerar la casieriile ASE iar daca vor sa se mentina in concurs si pentru un loc la buget, vor depune in aceeasi perioada si diploma de bacalaureat in original la comisia la care s-au inscris.
Si candidatii repartizati in asteptare, pot depune, de asemenea, diploma in original sau taxa (sau ambele) pentru a putea participa la redistribuire, pentru locurile la buget si la taxa, in functie de optiunile lor de pe fisa de inscriere.
Candidatii care nu-si confirma locul in perioada 20 si 23-24 iulie 2018 sunt exclusi din concurs.
In cazul in care exista mai multi candidati cu punctaj egal cu cel al ultimului loc la buget sau la taxa, acestia sunt departajati aplicandu-se, in ordine, urmatoarele criterii:
 • media anilor de studii din liceu;
 • nota obtinuta la proba scrisa la limba si literatura romana/materna de la examenul de bacalaureat.
Media este cea mai importanta, ierarhizarea candidatilor se realizeaza electronic in functie de medie si de ordinea optiunilor inscrise pe fisa. Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va inscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail si numarul de telefon, cu urmatoarele acte:
 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola (sau echivalenta acesteia, din care rezulta mediile anilor de studii) in original, copii legalizate sau copii certificate conform cu originalul; absolventii care au promovat examenul de bacalaureat in 2018 vor prezenta adeverinta eliberata de liceu, care atesta promovarea examenului national de bacalaureat, in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul, conform modelului elaborat de minister. Pentru absolventii de programe de studii din strainatate, diploma de bacalaureat / adeverinta de absolvire va fi insotita de atestatul/adeverinta de echivalare emis/emisa de Ministerul Educatiei Nationale - CNRED si dosarul de inscriere va fi vizat de Directia de Relatii Internationale din cadrul ASE;
 • eseul (eseurile) motivational, datat si semnat, privind alegerea ASE si a programului de studii (prima optiune), pentru fiecare limba de predare a programelor din fisa de inscriere (Anexa 9 din Metodologia de admitere);
 • adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de catre medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru profilul la care candideaza - in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul;
 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul, a certificatului de nastere;
 • copia cartii de identitate;
 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul, a certificatului de casatorie (daca este cazul);
 • declaratie pe propria raspundere (document ce se completeaza in aplicatia de inscriere) prin care candidatul declara ca nu a fost exmatriculat din ASE si se angajeaza ca: nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor si ca nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora;
 • doua fotografii Ύ;
 • bonul valoric/bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere, achitata la casieriile ASE.
Actele de studii si/sau de stare civila (certificat de nastere/casatorie) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traduceri in limba romana, legalizate.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.
Adeverinta medicala este eliberata de medicul de la liceu sau medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru inscrierea la facultate - in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul. O singura adeverinta medicala este suficienta pentru dosarul de inscriere la ASE. Chiar daca ma inscriu la mai multe facultati din cadrul ASE, un singur dosar si un singur set de acte este suficient pentru inscriere (dar achit taxa de inscriere in functie de numarul de optiuni).

Depun dosarul la comisia de inscriere de la prima optiune - facultatea preferata, la care doresc in cea mai mare masura sa devin student/a.

Ma pot inscrie la mai multe programe cu predare intr-o singura limba straina si sustin o singura proba de competenta lingvistica. Nu pot sustine mai multe probe de competenta lingvistica. Candidatii la LMA sustin o proba de competenta lingvistica ce contine intrebari in limba engleza. Proba de competenta lingvistica nu se echivaleaza, se sustine obligatoriu. Daca sunt respins la proba de competenta lingvistica nu mai pot candida pentru programele cu predare in limbi straine, insa ma mentin in concurs pentru celelalte programe cu predare in limba romana pentru care am optat la depunerea dosarului, notate in fisa de inscriere. Formularele cu declaratia pe propie raspundere sunt listate in aplicatia informatica de inscriere si se primesc de la comisii, fiind verificate si semnate de catre candidati. Gasesc planurile de invatamant pe: http://planinvatamant.ase.ro/ In anul I (in domeniul economic): microeconomie, macroeconomie, finante generale, bazele contabilitatii, bazele economiei intreprinderii, matematica aplicata in economie, dreptul afacerilor etc. Din anul II incep specializarile. Studentii au acces la burse de mai multe tipuri, in functie de performantele obtinute:
 • burse de performanta – intre 1000 si 1400 lei/luna
 • burse de merit – 700 lei/luna
 • burse sociale – 580 lei/luna
 • ajutor social ocazional – 580 lei/semestru
Posibilitatile de cazare in caminele universitatii. 30% dintre studentii la ASE locuiesc in camin. Numarul de locuri in camine este de aproximativ 5000. Caminele au paza asigurata, locuri de parcare iar capacitatea camerelor este intre doua si cinci persoane. Se poate solicita cazare in perioada admiterii, contra cost, pentru candidat si un insotitor, dupa ce s-a depus dosarul de inscriere la ASE – detaliile se vor afisa pe site si la aviziere in timp util. Prezenta fizica a candidatului este obligatorie. In situatii exceptionale poate sa depuna altcineva dosarul, numai cu procura notariala in original semnata de candidat, in care se precizeaza clar optiunile conform anexei 5: http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2017/20171213/Hot.Senat%20nr.%20219%20din%2013.12.2017_Metod.adm.lic..pdfsi ordinea lor, daca dosarul este complet iar persoana desemnata prin procura se legitimeaza cu BI (propriu) in original. Dosarul se depune pentru invatamant cu frecventa in perioada 11-13 iulie intre orele 8.00-16.00, 14 iulie intre orele 8.00 -14.00 si pe 16 iulie, orele 8.00-16.00. La inscriere candidatii primesc o fisa pe care sunt enumerate toate optiunile exprimate (programe si forme de finantare) si pe baza acestora intra in concurs. Candidatii citesc cu atentie fisa de inscriere pe care apoi o semneaza. Dupa incheierea perioadei de inscriere optiunile si ordinea lor nu mai pot fi modificate. Prima afisare a listelor cu candidatii repartizati pe locurile finantate de la buget, la taxa si in asteptare se realizeaza pe 19 iulie. Locul se confirma in perioada 20 si 23– 24 iulie. Confirmarea locului la buget se face prin depunerea diplomei de bacalaureat in original la comisia de inscriere; pentru locurile la taxa prin achitarea taxei in numerar la casieriile ASE (jumatate din taxa anuala), cei care sunt repartizati pe un loc la taxa dar vor sa poata urca la redistribuire pe un loc la buget vor depune atat taxa cat si diploma in original, iar candidatii aflati pe listele in asteptare, care vor sa se mentina in concurs atat la buget cat si la taxa, vor realiza ambele demersuri (achitarea taxei si depunerea diplomei in original daca au pe fisa de inscriere optiuni atat pentru buget, cat si pentru taxa).
Candidatii care nu-si confirma locul sunt exclusi din concurs.
25 iulie 2018. 01-19 octombrie. Te poti angaja in companii multinationale, banci si institutii financiare, institutii guvernamentale si non-guvernamentale, firme de consultanta, audit si evaluare financiara, institutii de invatamant preuniversitar si universitar, cercetare, diplomatie, companii de IT, publicitate, vanzari, oficii de protectia consumatorului, agentii de turism si in multe alte locuri.

Tot ce nu gasesti in Metodologia de admitere sau in sectiunea Intrebari frecvente iti raspundem pe admitere@ase.ro, la telefon 021 319 19 00 int. 360, 306 ori la Serviciul Marketing si Comunicare, str. Caderea Bastiliei, sala 0217, et. II, cu programul L-J 8.00-16.00 si V 8.00-13.00.

Tel: 021 319.19.00; 021 319.19.01, int. 360, 306; 561

E-mail: cetateni romani: admitere@ase.ro; cetateni straini: international@ase.ro

Facebook ASE

Sala 0217, etaj 2, Cladirea Ion N. Angelescu, str. Caderea Bastiliei, nr.2-10, luni-joi: 8.30 - 15.30, vineri: 8.30 - 13.00

Centrul de Consiliere si orientare in cariera

Str. Mihail Moxa nr. 5-7, sector 1, Bucuresti, Salile 3003, 3004
Tel.: 021,319,19,00 int. 561
E-mail: consiliere@ase.ro
Website: http://consiliere.ase.ro/

Copyright © 2017 - Academia de Studii Economice din Bucuresti. Toate drepturile rezervate