Detalii profesor
Numele si prenumele GHERGHINA RODICA
Functia Lector universitar dr.
Facultatea FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI
Departamentul DEPARTAMENTUL DE FINANTE
Telefon 0744.904677
Email / Pagina personala rodicagherghina@yahoo.com